Застосування контрактної форми трудового договору - Peregrin Capital Group
Your protection and comfort
during legal proceedings
August 16, 2016 Застосування контрактної форми трудового договору

Договірна форма залучення до праці — це елемент демократії, вона найбільш повно опосередковує принципи свободи праці й рівноправності. Трудовий договір як юридична категорія виступає в якості залучення громадян до праці. Він служить одним з перетворюючих факторів для встановлення трудових правовідносин. У даній якості він виступає сполучною ланкою між правовідносинами по працевлаштуванню, з одного боку, і трудовими правовідносинами — з іншого.

Згідно з ч. 3 ст. 21 КЗпП України, контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність (зокрема, матеріальна) сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці співробітника, умови розірвання договору, у т. ч. дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Вихідним пунктом впровадження контрактної системи стала постанова Ради Міністрів СРСР № 1073 «Про порядок прийняття та звільнення керівника державного союзного підприємства» від 23 жовтня 1990 року. В Україні укладення трудових договорів у цій формі було запроваджено 20 березня 1991 року після прийняття Верховною Радою УРСР Закону «Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР при переході республіки до ринкової економіки».

«Поява контракту пов’язана з переходом країни від планової до ринкової економіки, який потягнув за собою суттєву критику на адресу функціональної ролі трудового договору в механізмі правового регулювання суспільно-трудових відносин. Свобода підприємництва пов’язується з вільним вибором працівників із забезпеченням більшої свободи дій для роботодавця при визначенні умов найму працівників, що тягне за собою необхідність розширення договірних засад у правовому регулюванні трудових відносин. Контракт немовби протиставляється трудовому договору. За змістом, трудовому договору приписують такі недоліки, як: вузька обмеженість посадових обов’язків, їх „жорстка“ врегульованість, що обумовлена діючими на підприємствах, організаціях посадовими інструкціями, кваліфікаційними довідниками та іншими локальними актами. Жорстко встановлюються тривалість робочого часу, відпочинку та інші умови, що випливають із законодавства чи колективного договору. Тобто, відзначається той загальний недолік, який не дозволяє окремому працівнику поліпшити своє правове становище порівняно з діючим законодавством та колективним договором конкретного підприємства, установи, організації», — заявляє О. М. Дуюнова.

С. М. Прилипко робить висновок, що законодавець проводить різницю між трудовим договором і контрактом. На його думку, правове становище громадян, які працюють за контрактом, суттєво відрізняється від правового статусу працівників, які виконують свої трудові обов’язки відповідно до трудового договору.

С. О. Сільченко називає наступні ознаки, за якими контракт відрізняють від інших видів трудових договорів:

  • Контракт є формою індивідуально-договірного регулювання трудових відносин, а також інших, пов’язаних із виконанням сторонами прийнятих зобов’язань. Його зміст має бути значно ширшим порівняно з іншими видами трудового договору. Він не лише встановлює трудові відносини, але й визначає їх зміст, забезпечуючи при цьому специфічні інтереси роботодавця і працівника. Контракт спрямовується на забезпечення реалізації особистих, індивідуальних інтересів, які, отримуючи певну фіксацію і визнання, перетворюються у суб’єктивні права.
  • Для забезпечення належної фіксації договірних зобов’язань форма контракту має бути письмовою. Він оформлюється у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із його сторін.
  • У контракті встановлюються спеціальні заходи забезпечення виконання прийнятих на себе сторонами зобов’язань, не притаманні іншим видам трудового договору. Він повинен містити зобов’язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі дострокового розірвання контракту: працівником — з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених контрактом: роботодавцем — з підстав, не передбачених чинним законодавством та контрактом.
  • Контракт може містити додаткові підстави припинення трудових відносин, які не передбачено законодавством про працю, а також додаткові заходи матеріальної відповідальності сторін.
  • Сфера застосування контракту є обмеженою, визначається виключно законами України.
  • При укладенні контракту сторони можуть визначити певний результат, який має бути досягнуто працівником у процесі його виконання.

Сучасна практика свідчить, що контрактна форма найму найбільш доцільна в тих випадках, коли йдеться про наймання висококваліфікованих спеціалістів, на яких покладаються важливі обов’язки і яким необхідно створити особливий режим роботи, що серед іншого передбачає додаткове матеріальне стимулювання та посилену відповідальність сторін. Укладання контрактів дозволяє роботодавцю більш раціонально регулювати кількісний та якісний склад персоналу, а працівнику отримати підвищені соціальні гарантії, додаткові пільги тощо. За вимогами пункту 4 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 170 від 19 березня 1994 року, контракт повинен спрямовуватися на забезпечення умов для проявлення ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності й професійні навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність працівника.

Найважливішою відмінністю контракту від традиційного трудового договору, на наше переконання, є співвідношення нормативного та договірного регулювання трудових відносин. У трудовому договорі умови праці та матеріального забезпечення працівника більшою частиною встановлюється нормативно-правовими акта (законами, підзаконними так локальними актами), та, звичайно, лише окремі з умов встановлюються самими сторонами — трудова функція, місце та початок роботи, у деяких випадках — оплата праці. При укладенні контракту домінує договірне регулювання істотних та інших умов праці, а також умов, що стосуються соціально-побутової сфери. Сторони обговорюють питання, що стосуються обсягу роботи та вимог до якості й строків її виконання, строку дії контракту, прав, обов’язків та взаємної відповідальності сторін, умов оплати й організації праці, матеріального забезпечення, підстав припинення і розірвання контракту, соціально-побутових та інших умов, необхідних для виконання взятих на себе сторонами зобов’язань, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства, установи чи організації. Таким чином, застосування контрактної системи найму робочої сили має забезпечити поєднання інтересів працівника, трудового колективу й власника майна підприємства на основі посилення договірного регулювання, що здійснюється шляхом вільного волевиявлення.

Зінченко Юрій Валентинович

August 5, 2019 В Україні буде діяти спрощена процедура надання послуг в сфері пенсійного забезпечення

2 серпня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України № 681 від 17.07.2019 «Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення», якою передбачено запровадження онлайн послуг в сфері пенсійного забезпечення.

July 11, 2019 В Україні запроваджено проект е-Малятко

Кабінет міністрів України 10 липня 2019 р. ухвалив постанову, яка дає старт реалізації проекту в сфері електронних послуг е-Малятко. Враховуючи щорічну народжуваність близько 400 000 дітей, реалізація проекту призведе у масштабі держави до вагомої економії коштів та часу для громадян, органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

June 7, 2019 Верховна Рада прийняла ЗУ «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»

6 червня 2019 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» № 1098, який передбачає практичну реалізацію процедури імпічменту президента України.