Захист гідності, честі та ділової репутації фізичних осіб, які є публічними особами - Peregrin Capital Group
Your protection and comfort
during legal proceedings
May 5, 2016 Захист гідності, честі та ділової репутації фізичних осіб, які є публічними особами

Чинна Конституція України передбачає, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Проте деякі види особистих немайнових прав фізичної особи, а саме: право на повагу до його гідності та честі, гідність, право на недоторканість ділової репутації держава самостійно захистити не може, оскільки чинним законодавством України передбачено захист цих своїх порушених прав самою фізичною особою шляхом використання судового порідку захисту та відновлення своїх порушених прав.

Норми права, які регулюють відносини у сфері захисту гідності, честі та ділової репутації містяться у:

1. Конституції України: положення статей 21 та 28, які передбачають, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах, права і свободи людини є непорушними і кожен має право на повагу до його гідності;

2. Цивільному кодексі України: положення статей 269 та 270 Цивільного кодексу України, які передбачають, що особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом, а одним з видів особистих немайнових прав є право на повагу до гідності та честі; положення статей 297 та 299, які передбачають, що кожен має право на повагу до його гідності та честі, гідність,честь та ділова репутація фізичної особи є недоторканними. Фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її гідності, честі та ділової репутації.

На теперішній час в Україні сформувалась стала судова практика щодо розгляду цивільних справ щодо захисту гідності, честі та ділової репутації фізичної особи, що виразилось у ухваленні Постанови Пленуму Верховного суду України № 1 від 27.02.2009 року «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи».

Зазначена постанова конкретизує, уточнює та розкриває певні поняття, які визначені у законодавстві, проте не розкриті повністю.

Зазначена постанова конкретизує, уточнює та розкриває певні поняття, які визначені у законодавстві, проте не розкриті повністю.

Саме у зазначеній Постанові № 1 від 27.02.2009 року визначені поняття «гідність», «честь» та «ділова репутація».

У пункті 4 Постанови зазначено, що:

— під гідністю слід розуміти визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності;

— з честю пов’язується позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь (поведінки) загальноприйнятим уявленням про добро і зло;

— а під діловою репутацією фізичної особи розуміється набута особою суспільна оцінка її ділових і професійних якостей при виконанні нею трудових, службових, громадських чи інших обов’язків.

При цьому у Постанові № 1 від 27.02.2009 року визначені особливості захисту гідності, честі та ділової репутації публічних осіб.

Зокрема у пункті 21 Постанови № 1 від 27.02.2009 року зазначено, що суди повинні враховувати положення Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації (далі – Декларація), схваленої 12 лютого 2004 року на 872-му засіданні Комітету Міністрів Ради Європи, а також рекомендації, що містяться у Резолюції 1165 (1998) Парламентської Асамблеї Ради Європи про право на недоторканість приватного життя.

Зокрема, у названій Резолюції зазначається, що публічними фігурами є особи, які обіймають державні посади і (або) користуються державними ресурсами, а також усі ті, хто відіграє певну роль у суспільному житті (у галузі політики, економіки, мистецтва, соціальній сфері, спорті чи в будь-якій іншій галузі).

У статтях 3, 4, 6 Декларації вказується, що оскільки політичні діячі та посадові особи, які обіймають публічні посади або здійснюють публічну владу на місцевому, регіональному, національному чи міжнародному рівнях, вирішили апелювати до довіри громадськості та погодилися “виставити” себе на публічне політичне обговорювання, то вони підлягають ретельному громадському контролю і потенційно можуть зазнати гострої та сильної громадської критики у засобах масової інформації з приводу того, як вони виконували або виконують свої функції. При цьому зазначені діячі та особи не повинні мати більшого захисту своєї репутації та інших прав порівняно з іншими особами.

Зважаючи на такі положення Постанови № 1 від 27.02.2009 року слід звернути увагу на положення статті 11 Закону України «Про державну службу», де зазначено, що державні службовці мають право на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку громадян.

Таким чином, можна зробити висновок, що правове обґрунтування позовної заяви про захист гідності, честі та ділової репутації фізичної особи, яка є публічною особою, потребує більш ретельного підходу та детального вивчення усіх обставин справи.

Станіслав Борисов

January 18, 2019 В Україні будуть введені нові засади соціальних послуг

17 січня 2019 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про соціальні послуги», який визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику, подолання складних життєвих обставин та мінімізацію їх наслідків, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

January 8, 2019 З 1 січня 2019 року починають діяти нові правила двосторонньої торгівлі з ЄС

З 1 січня 2019 року між Україною та Європейським Союзом у двосторонній торгівлі розпочато застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

December 17, 2018 Реформування державних і комунальних ЗМІ: стан та перспективи

Відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», 31 грудня 2018 року є останнім днем, коли засоби масової інформації можуть здійснити роздержавлення, в іншому випадку – їх свідоцтво буде анульовано Міністерством юстиції України і вони не матимуть права випускати газети або журнали.